Tarieven

Hier vind je meer informatie over de tarieven en vergoedingen.

Tarieven voor training, voorlichting, coaching en supervisie

Het tarief voor training en voorlichting is € 160,- per uur, exclusief voorbereidings- en reistijd. Voor coaching wordt het tarief ‘niet-basispakketzorg consult’ gerekend. Hierbij worden de bedragen uit onderstaand tarievenoverzicht NZa voor ‘niet-basispakketzorg consult’ (ggz) gerekend. Het tarief voor supervisie is € 130,- per uur. Deze werkzaamheden zijn vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 25 uit de Wet op de omzetbelasting. Als CRKBO geregistreerd docent kan aan CRKBO registreerde onderwijsinstellingen btw vrij supervisie en onderwijs worden geboden. De factuur voor supervisie en coaching dient per sessie te worden betaald. Er geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Bovenstaande werkzaamheden vallen niet onder door de zorgverzekeraar vergoede zorg en dien je zelf te betalen.

Afspraak annuleren

Indien je de afspraak wilt verzetten of annuleren, dan kan dat uiterlijk twee werkdagen (48 uur) voor het tijdstip van de afspraak via het cliëntportaal. Dit is uiteraard kosteloos. Voor een annulering binnen twee werkdagen geldt een wegblijftarief. Zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn geen werkdagen. Het wegblijftarief geldt niet indien je de afspraak binnen twee werkdagen (48 uur) niet op locatie, maar wel telefonisch of via beeldbellen door wilt laten gaan.

Het annuleren van een afspraak binnen twee werkdagen is niet mogelijk via het patiëntportaal en kan per email (info@praktijkvive.com) worden doorgegeven. Zou je in deze email door willen geven of je de afspraak annuleert of middels beeldbellen of telefonisch wilt laten doorgaan?

Voor afspraken die niet of niet tijdig worden geannuleerd of verzet (ook bij overmacht zoals verkeers- en weersomstandigheden of ziekte) wordt een wegblijftarief van € 75,- in rekening gebracht. Voor het te laat verzetten of annuleren van een intakegesprek of EMDR sessie van 90 minuten geldt een wegblijftarief van € 100,-. Juist gangbare afzeggingen zijn wegens tijdverlies en omzetderving voor een praktijk moeilijk op te vangen, aangezien deze regelmatig voor kunnen komen, graag je begrip hiervoor. Het wegblijftarief kun je niet indienen bij je zorgverzekeraar.

Vergoedingen en tarieven behandeling

De werking van vergoedingen, tarieven en eigen risico in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (Basis GGZ) staat hieronder toegelicht.

Klik hier voor meer informatie

Wij doen onze uiterste best om je zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de zorgverkering. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen en wij adviseren je dan ook om altijd voorafgaand aan de behandeling bij de zorgverzekeraar te controleren wat je vergoed krijgt.

Vergoeding psychische klachten in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg

Vanuit de basiszorgverzekering is er recht op vergoeding van psychologische hulp bij lichte tot matige klachten in de Basis GGZ.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding via de zorgverzekering zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

 • Verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts (zie de website voor meer informatie en de eisen waar een verwijsbrief aan moet voldoen (https://praktijkvive.com/praktisch/, onder het kopje ‘Voor verwijzers’).
 • Er dient sprake te zijn van een diagnose volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Voorbeelden van diagnoses die onder vergoede zorg vallen zijn de depressieve stoornis, een angststoornis en een posttraumatische stressstoornis. De diagnose wordt tijdens de intake vastgesteld.
 • Tonen identificatiebewijs en BSN-check
 • Behandeling vindt plaats op basis van een behandelplan die de behandelaar samen met de cliënt vaststelt.

NB. Om voor vergoeding via de zorgverzekering in aanmerking te komen, dient een geldige verwijsbrief voor het intakegesprek in het bezit te zijn van Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive. De datum op de verwijsbrief dient voor het intakegesprek te liggen. Indien de verwijsbrief ten tijde van de intake niet in het bezit is van de praktijk wordt het zogenaamde ‘niet-basispakket consult’ (ggz) in rekening gebracht. Het gaat daarbij om de totaal gespendeerde tijd aan het gesprek en de uitwerktijd. Deze factuur dient de cliënt dan zelf te betalen en kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

De huisarts of medisch specialist kan de verwijsbrief per post, via zorgmail of een andere beveiligde mailomgeving naar de praktijk verzenden. De cliënt kan de verwijsbrief bij het registreren op de website direct beveiligd uploaden.

Hier lees je meer over de vergoeding van seksuologische hulp door de zorgverzekeraar. Vivien Veldhuizen is Seksuoloog NVVS en GZ-psycholoog en werkzaam in de Basis GGZ.

Voor 2024 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Menzis Zorgverzekeraar, AnderZorg, HEMA, VinkVink
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Achmea, Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo, ProLife Zorgverzekeringen
 • DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar
 • VGZ, VGZBewuzt, Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, IZZ, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC
 • A.S.R. Zorg, Ik kies zelf van A.S.R. Zorg
 • Caresq / Aevitae
 • Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect

De praktijk heeft voor 2024 geen contract afgesloten met:

 • ONVZ, VvAA, ONVZ Expats (machtiging, oftewel toestemming, vereist vanaf 35 consulten)
 • CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en de PZP (Politie Zorg Polis)
 • Zorg en Zekerheid, AZVZ (mogelijk vergoedt de zorgverzekering tot maximaal 750 minuten, lees de polisvoorwaarden hier goed over door of neem contact op met de zorgverzekeraar)

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM) geïmplementeerd, een nieuw bekostigingssysteem voor de gehele geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Een behandeling in de vrijgevestigde GGZ-praktijk bestaat uit verschillende onderdelen: diagnostiek consult (bij intake), behandelconsult, intercollegiaal overleg en groepsconsulten. De intakefase bestaat veelal uit twee diagnostiek consulten. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van de behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties.

De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de cliënt of de zorgverzekeraar stuurt. Deze zorg is vrijgesteld van btw. De tarieven worden ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

Hieronder vind je de meest voorkomende activiteiten bij een GZ-psycholoog in de praktijk. Klik hier voor een compleet overzicht van alle tarieven. Kies daarbij eerst voor tarievenzoeker, kalenderjaar 2024, ‘setting ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II’, ‘beroepscategorie Gezondheidszorgpsycholoog’ en ‘financieringsstroom GGZ’.

Tarievenoverzicht NZa

Activiteit Tijdsduur Prestatiecode Tarief
Diagnostiek consult 45 minuten CO0432 € 159,70
Diagnostiek consult 60 minuten CO0562 € 183,44
Behandelconsult 45 minuten CO0497 € 135,89
Behandelconsult 60 minuten CO0627 € 161,46
Behandelconsult (EMDR) 90 minuten CO0887 € 242,76
Groepsconsult – groepsgrootte 5 Per 15 minuten GC0102 € 13,20
Groepsconsult – groepsgrootte 6 Per 15 minuten GC0110 € 11,00
Groepsconsult – groepsgrootte 7 Per 15 minuten GC0118 € 9,43
Groepsconsult – groepsgrootte 8 Per 15 minuten GC0126 € 8,25
Intercollegiaal overleg kort Tot 15 minuten OV0007 € 25,05
Intercollegiaal overleg lang Vanaf 15 minuten OV0008 € 76,35
Schriftelijke informatieverstrekking aan derden (met toestemming cliënt) OV0018 € 104,69

De duur van een consult bepaalt het tarief. Het gaat daarbij om face-to-face contact, (beeld)bellen, email, chat en E-health behandeling via Therapieland. Heb je op één dag meerdere keren contact met de zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan. De tarieven zijn per gesprek, administratietijd is inbegrepen. Eventueel intercollegiaal overleg wordt los gefactureerd.

Indien er sprake is van vergoede zorg, maar je geen tussenkomst van de zorgverzekeraar wenst, dan kun je overwegen de twee intakegesprekken en de behandelconsulten zelf te betalen en gelden onderstaande tarieven ‘niet-basispakketzorg consult (ggz)’.

Tarieven en vergoedingen bij gecontracteerde zorg

Door zorgverzekeraars met een contract met de praktijk wordt de behandeling maandelijks rechtstreeks aan de behandelaar vergoed. Per zorgverzekeraar is in een contract vastgelegd welk percentage van het (NZa-)tarief de praktijk aan hen kan declareren. In bovenstaand overzicht staan de NZa tarieven voor 2024. Je betaalt alleen het eigen risico. Meer informatie per polis vind je hier.

Tarieven en vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorg

Wanneer cliënten verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar, waar geen contract mee is afgesloten, zal na elke intake- of behandelsessie de factuur per email worden verstuurd naar de cliënt. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan door de client. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar. De praktijk rekent daarvoor bovenstaande NZa tarieven.

De vergoeding die je dan van je zorgverzekeraar krijgt, ligt meestal tussen de 60 en 90% van het marktconforme tarief bij een natura polis en 100% van het marktconforme tarief bij een zuivere restitutie (vrije artsenkeuze) polis. Een combinatiepolis bestaat ook; een variant tussen de natura- en restitutiepolis in. In alle gevallen geldt wel een eigen risico.

LET OP: Er is mogelijk sprake van een zogenaamd ‘machtigingenbeleid’. Dit betekent dat je vooraf toestemming moet vragen bij je zorgverzekeraar. Vraag dit vooral goed na bij je verzekeraar.

Eigen risico

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385.

Tarief niet vergoede zorg

Indien tijdens aanmelding en/of intake blijkt, dat er geen sprake is van een vergoede diagnose en je toch behandeling wenst, dan hanteren we de onderstaande NZa vastgestelde tarieven voor ‘niet-basispakketzorg consult’.

De behandeling van onder andere seksuele klachten, relatieproblemen, stressklachten, rouw en levensfaseproblematiek wordt tegenwoordig meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ook deze zorg is vrijgesteld van btw. Een verwijzing is dan niet nodig. Indien je wel in het bezit bent van een geldige verwijsbrief, dan vallen de twee intakegesprekken wel onder vergoede zorg (zie bovenstaand tarievenoverzicht) en worden de behandelgesprekken gefactureerd onder niet vergoede zorg (zie onderstaand tarievenoverzicht).

De factuur betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. In sommige gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende zorgverzekering. Informeer hiervoor bij je verzekeraar.

In onderstaande tabel gaat het bij een ‘niet-basispakketzorg consult (ggz)’ om de totale tijdsbesteding van zowel directe als indirecte tijd. Bij de directe tijd gaat het om de duur van het consult en de indirecte tijd bestaat uit verslaglegging. Voor een intakeconsult besteedt de behandelaar meestal 60 minuten aan directe tijd en 60 minuten aan indirecte tijd (totale tijdsduur 120 minuten). Bij een behandelconsult van 45 minuten directe tijd is de indirecte tijd veelal 15 minuten (totale tijdsduur 60 minuten). De duur van een consult bepaalt het tarief. Indien het consult korter duurt of uitloopt, wordt de werkelijke tijd gefactureerd.

Het consult is veelal face-to-face, maar het contact kan ook plaatsvinden via (beeld)bellen, email, chat en E-health behandeling via Therapieland. Heb je op één dag meerdere keren contact met de zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan. Eventueel intercollegiaal overleg wordt los gefactureerd.

Tarievenoverzicht NZa voor ‘niet-basispakketzorg consult’ (ggz)

Activiteit Tijdsduur Prestatiecode Tarief  
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 60 minuten OV0012 € 131,82
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 75 minuten OV0012 € 164,78
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 90 minuten OV0012 € 197,73
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 105 minuten OV0012 € 230,69
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 120 minuten OV0012 € 263,64

Geïnteresseerd?

Via de registratielink op de pagina ‘Behandeling‘ kun je je aanmelden voor een intakegesprek/behandeling.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Ik help je graag verder. Neem contact op via het contactformulier of bel naar 06-48227464.

Menu